۲۰ متن عاشقانه با فونت زیبا برای تولد عشقم

عاشقانه ترین متن های تبریک تولد همسر و عشقم با فونت زیبا برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

***

عشــــقـمـــــــــــــــ ….
یکـــــــــ سال دیگه گذشتــــــــــــ و
کلـــــــے خاطــــــره با هم ساختیم
به امیــــــــد ساختــــــــــــن شادـــــــــےو
خاطـــــــــــره هاــــــــے بعدـــــــــــــــــــــــے
تولـــــــــــــــــــدت مبــــــــــــــــــــارک

******

رُخ بنمــا ٺـا بہ شب نشـان دھـم
ڪه مـاه من از مـاه آسمانش زیبـاٺرر اسٺ
همسرم تولدت مبارک

******

تــــــــــو نهایت عشقـــــــی
نــهایت دوســت داشــــتن
و در لابلای این بـــی نهایت ها
چقدر خوشبختم
کـہ تـــــــــو ســــهم قـلـــب منـــــــی❤️
تــــــــــولدت مبارکـــــ

******

تقـבیم بـہ تویے کـہ بوבنت
بـہ من شوق زیستن میـבـہ
از ازل تا بـہ ابـב
از تولـב تا مرگ בوستت בارم
خوب ترینم تولـבت مبارک

******

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی
اما برای من یک دنیا هستی
تولدت مبارک عزیزم

******

لحظـہ تولـב تو
شروع پرواز است
براے پرستوها
و خاطرـہ مانـבنے
براے تمام آسمان‌ها
تولـבت مبارک

******

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد..
تولدت مبارک

******

❉͜͡روز تولـבت آغاز سـ؋ـر زیبا و پرهیجان
“ـבور خورشیـב בر ۳۵۶ روز” است
خیلے مواظب خوבت باش و سعے کن بهت خوش بگذره
تولـבت مبارک.❉͜͡

******

༺ امشب چـہ ناز בانـہ گلے בر چمن رسیـב
گویے بساط عیش مـבاوم بـہ من رسیـב
نور ستارـہ اے בر شب تولـבت
انگار کـہ ؋ـرشتـہ اے از ازل رسیـב
تولـבت مبارڪ عشقم ༻

******

امـــــ‌روز چـ‌ه روزیــ‌ســ‌ت
چـــــ‌ه ماهـ‌یـ‌سـ‌ت
روزیـ‌سـ‌ت کـ‌ه خـ‌دا یـ‌کـ‌ی از فرشـ‌تـ‌ه هـ‌اشـ‌و برامـ کادو فرسـ‌تـ‌اد
پـــ‌س چــــــــــ‌ی
گاهـ‌ی هــ‌م فرشـ‌تـ‌ه هـ‌ا مـ‌ث طُ همـ‌ینقدر
مهـ‌ربونو
جذابو
بدون بــ‌ال متولد مـ‌یـ‌شـ‌ن
فرشته من زادروزت مـــــــــــــبارک❤️‍????️

******

از تو که حرف میزنم
چنان نوبرانه میشوم
که بهار هم دهانش آب می افتد
تولدت مبارک عشق زندگیم

******

روزے کـہ بـہ בنیا آمـבے
هرگز نمی‌ـבانستے زمانے خواهـב رسیـב
کـہ آرامش بخش روح و رواט کسے هستے
کـہ با بوבט تو בنیا برایش زیباتر است
بهانه‌ے زنـבگیم تولـבت مبارک

******

°•تولدت مبارڪ‌ای‌تولددوبارهی‌زندگی

******

قشنگ ترین صـבاے زنـבگے
تپش قلب توست
با شکوـہ ترین روز בنیا
تولـב توست
پس براے من بمان פּ بـבان
عاشقانـہ ـבوستت בارم‌

******

زنـבگی‌ات هـבیـہ خـבاونـב بـہ تو است
و تو هـבیـہ خـבا بـہ من هستی
تبریکم را با عشق بپذیر تا عاشقانـہ بگویم
تولـבت مبارک◡̈⃝ㅤ

******

دلم می‌خواد بدونی تو این همه ستاره
هیشکی اندازه من نگاتو دوست نداره
تولدت پر از نور خوش اومدی ستاره
اگرچه از راه دور هیچ فایده‌ای نداره
خوبِ من تولدت مبارک

******

مّیّلّاّבّ تّوّ شّیّرّیّنّ تّرّیّنّ بّهّاّنّـّہّ اّیّسّتّ
کّـّہّ مّےّ تّوّاّטّ بّاّ آّטّ بّـّہّ رّنّجّ هّاّےّ زّنّـّבّگّےّ هّمّ בّلّ بّسّتّ
تّوّلّـّבّتّ مّبّاّرّڪّ هّمّسّرّ عّزّیّزّمّ

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://rahnamanews.com//?p=11716

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

سر تیتر اخبار

تبلیغات

تبلیغات

اخبار ایران و جهان